Поняття «етнічність»

© МИКОЛА МАХНІЙ ЕТНОЕВОЛЮЦІЯ: Науково-пізнавальні нариси. — К.: Blox.ua, 2009

Поняття «етнічність»

Етнічність є комічною реальністю: морально амбівалентною, парадоксальною на практиці, невловимою в теорії.

Майкл Новак

Вивчення «етнічності» було запо­чатковано ще у другій половині XIX ст. французьким істориком і соціологом Ернестом Ренаном. Заново термін було повернуто в етнологію в 1953 р. американським вченим Девідом Рісменом. Термін «етнічність» (англ. ethnicity) набув поширення на почат­ку 70-х років XX ст., коли в США почалося вивчення ролі етні­чних чинників у формуванні імміграційної людської спільноти США, яку місцеві вчені охрестили «американською цивілізаці­єю». Запроваджений термін вони використовували для інтерпре­тації всіх етнічних і расових явищ і процесів, які тут відбува­лись упродовж двохсотлітнього періоду формування американ­ської спільноти.

Дискусії навколо поняття «етнічність», заплутаність його кон­цепцій призвели до того, що термін ототожнюють як з поняття­ми «етнос» і «етнічна група», так і з термінами «етнічна ідентич­ність», «етнічна самоідентифікація» і т. ін. Ще й нині чимало західних і окремих російських вчених названі поняття і терміни вважають за синоніми.

Сьогодні європейська і американська етнологія терміном «етнічність» найчастіше позначають наявну сукупність харак­терних рис кожної з етнічних груп (етносів). У 1974 р. амери­канський журнал «Етнічність» небезпідставно твердив, що етніч­ність – це поєднання багатьох таких рис або компонентів, які належать до природи кожної з етнічних груп. Одні з до­слідників тлумачать «етнічність» як процес визначення індиві­дуальної та групової ідентичності, другі – як особливу форму буття етнічних спільнот, треті – як такі риси, що проявляються лише у порівнянні з рисами інших етнічних спільнот, четверті –як наявність протиставлення «ми – вони».

Ґрунтовну розробку поняття етнічності подав норвезький вче­ний Фредерік Варт, який вважав, що етнічність – це такі збережені і передавані з покоління в покоління звички, від яких людина неспроможна відмовитись, але може внести до них певні корективи. Це означає, що етнічність може сприйма­тись як така своєрідна характеристика особистості, як такі від­чуття її належності до певної людської спільноти, які формують­ся на основі генетичної і соціальної єдності етносів і проявля­ються у порівнянні «нас» з «не нами». Термін «етнічність» бага­тозначний і включає як групову чи індивідуальну самоідентифікацію, так і сукупність обов’язкових рис і ознак.

Українські етнологи завжди виходили з того, що кожен етнос характеризується сукупністю обов’язкових рис і ознак, які разом становлять сутність поняття «етнічність». Отже, етнічність – це цілісна складна система відносин, що поєднує носіїв етні­чних рис з їх етнічним середовищем.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*